Phùng Điển Ninh | Ninhmattien

Phùng Điển Ninh


Cập nhật giới thiệu cho Shop ngay trong phần cập nhật thông tin Tài Khoản

Ban nha MT KD Quang Trung, P14, Go Vâp, 270m2, 5 tâng, ngang 5, 2m, hơn 29 ty (29900000000 đ)  14 Bán 11/06 Hồ Chí Minh
Ban 2 căn nha măt tiên KD Kênh Nươc Đen, BHH, Binh Tân, 104m2, 2 tâng, ngang 8m (5900000000 đ)  14 Bán 09/06 Hồ Chí Minh
Ban nha HXH Hoang Văn Thu, P4, Tân Binh, 70m2, 2 tâng, chi 9, 2 ty (9200000000 đ)  11 Bán 07/06 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Vo Thi Thưa, An Phu Đông, Q12, 170m2, nơ hâu, hơn 50tr/m2 (8500000000 đ)  19 Bán 03/06 Hồ Chí Minh
Ban đât hem Kia đương Đông Thanh 6-3, Hoc Môn, 108m2, ngang 6m, 1, 9 ty. (1900000000 đ)  15 Bán 03/06 Hồ Chí Minh
Ban nha MTKD ha chao 6 ty, khu Tên Lưa, BTĐB, Binh Tân, 168m2, 5 tâng, ngang 8m (20990000000 đ)  17 Bán 30/05 Hồ Chí Minh
Nhà MT KD ha chao 9 ty cực Vip Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q1, 43m2, 4 tầng. (22000000000 đ)  12 Bán 29/05 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Thanh Xuân 46, Thanh Xuân, Q12, 71m2, 2 tâng, 4.7 ty (4700000000 đ)  15 Bán 28/05 Hồ Chí Minh
Ban BT 2MT, ngay Pham Ngoc Thach, Phu My, Thu Dâu 1, Binh Dương, 350m2, 3 tâng (24500000000 đ)  16 Bán 24/05 Bình Dương
Ban nha MT KD Lương Thê Vinh, Tân Thơi Hoa, Tân Phu, 80m2, 2 tâng, nhinh 5 ty (5500000000 đ)  19 Bán 18/05 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ha 2.7 ty, Nguyên Thi Soc, Ba Điêm, Hoc Môn, 273m2, 3 tâng, nhinh 16 ty. (16800000000 đ)  18 Bán 17/05 Hồ Chí Minh
Ban nhà MT KD Nguyễn Phúc Chu, P15, Tân Bình, 101m2, 6 tầng, thang máy. (13800000000 đ)  20 Bán 13/05 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên KD Tây Thanh, Phương Tây Thanh, Tân Phu, 84m2, 2 tâng, 10, 5 ty. (10500000000 đ)  22 Bán 03/05 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên KD Cư Xa Đô Thanh, P4, Q3, 30m2, 3 tâng, co dong tiên (8800000000 đ)  31 Bán 01/05 Hồ Chí Minh
Ban nha mât tiên kinh doanh Ban Cơ, P2, Q3, 33m2, 2 tâng, thu nhâp 20tr/thang (11500000000 đ)  35 Bán 23/04 Hồ Chí Minh
Ban nha mât tiên kinh doanh Nguyên Kim, P6, Q10, 56m2, 3 tâng, gia tot (21000000000 đ)  22 Bán 19/04 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên kinh doamh Lê Hoang Phai, P17, Go Vâp, 96m2, 120tr/m2 (11600000000 đ)  26 Bán 17/04 Hồ Chí Minh
Ban nha MT kinh doanh Nguyên Thi Thơi, Hiêp Thanh, Q12, 94m2, 2 tâng, gia re (6700000000 đ)  30 Bán 12/04 Hồ Chí Minh
Co tiên tôi se mua căn nay, MTKD Quang Trung, P6, Go Vâp, 62m2, 4 tâng. (10500000000 đ)  30 Bán 12/04 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên kimh doanh đa nganh Ly Thương Kiêt, Thi trân Hoc Môn, 230m2, nhinh 10 ty (14000000000 đ)  15 Bán 09/04 Hồ Chí Minh
Ban nha MT kinh doanh đương 3 thang 2, P14, Q10, 82m2 2 tâng, chi 370tr.m2 (31000000000 đ)  27 Bán 03/04 Hồ Chí Minh
Ban nha HXH KD đương sô 5, Cư Xa Đô Thanh, P4, Q3, 50m2, 3 tâng, 4PN. (8900000000 đ)  21 Bán 03/04 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD, trung tâm quân Tân Phu, gân Lê Trong Tân, 56m2, 4 tâng, nhinh 6 ty (6650000000 đ)  32 Bán 31/03 Hồ Chí Minh
Ban nha MT kD Miêu Go Xoai, BHHA, Binh Tân, 60m2, 2 tâng, nhinh 4 ty (4400000000 đ)  19 Bán 31/03 Hồ Chí Minh
Nhà MT KD Lê Bình, P4, Tân Bình 104m2, 6 tầng, thang máy, hồ bơi. Co hem sau nha (29200000000 đ)  18 Bán 15/03 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Tô Hiên Thanh, P15, Q10, 91m2, 2 tâng, nơ hâu, gia re. (22000000000 đ)  33 Bán 15/03 Hồ Chí Minh
Ban nha MTKD Hoang Hoa Tham, P6, Binh Thanh, 97m2, 5 tâng, ngang 5m, nơ hâu. (28900000000 đ)  23 Bán 07/03 Hồ Chí Minh
Ban nha mât tiên KD Phan Văn Tri, P14, Binh Thanh, 90m2, 2 tâng, ngang 5.8m. (13500000000 đ)  43 Bán 05/03 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên KD Trân Hưu Trang, P11, Phu Nhuân, 165m2, 2 tâng, 6.5 ty (6500000000 đ)  50 Bán 29/02 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD gân ngay Luy Ban Bich, Hiêp Tân, Tân Phu, 82m2, 2 tâng, 9 ty (9300000000 đ)  29 Bán 27/02 Hồ Chí Minh
Ban nha mât tiên KD Phô Quang, P2, Tân Binh, 80m2, 6 tâng, thang may. (27000000000 đ)  43 Bán 22/02 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ha chao 4 ty, Go Dâu, Tân Quy, Tân Phu, 112m2, 3 tâng, nơ hâu (17500000000 đ)  32 Bán 17/02 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Tô Hiêu, Hiêp Tân, Tân Phu, 154m2, 5 tâng, ngang khung 14m. (31000000000 đ)  42 Bán 16/02 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ngay Aeon Mail Tân Phu, 94m2, 4 tâng, chi 90tr/m2 ca nha va đât. (8600000000 đ)  49 Bán 13/02 Hồ Chí Minh
Ban nha mât tiên kinh doanh Phan Anh, BTĐ, Binh Tân 263m2, 3 tâng, nhinh 18 ty. (18600000000 đ)  49 Bán 13/02 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên KD Hoang Sa, P11, Q3, 178m2, 5 tâng, chi 130tr/m2. (25800000000 đ)  40 Bán 05/02 Hồ Chí Minh
Ban CHDV măt tiên KD Pham Văn Chiêu, P16, Go Vâp, 500m2, 8 tâng, ngang 10m. (59000000000 đ)  30 Bán 04/02 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ha 21, 5 ty, Nguyên Binh Khiêm, Đakao, Q1, 135m2, 4 tâng, ngang 11m (28500000000 đ)  45 Bán 02/02 Hồ Chí Minh
Ban nha mât tiên Kinh doanh Ly Thương Kiêt, P7, Tân Binh, 224m2, 5 tâng. (74700000000 đ)  39 Bán 02/02 Hồ Chí Minh
Ban nha MTKD Đương sô 55A, Tân Tao, Binh Tân, 64m2, 4 tâng, Nhinh 7 ty (7600000000 đ)  40 Bán 30/01 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Trân Quang Cơ, Phu Thanh, Tân Phu, 80m2, 3 tâng, gia HXH. (9950000000 đ)  29 Bán 25/01 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Nguyên Gia Tri (D2), P25, Binh Thanh 80m2, 6 tâng, chu ngôp. (21400000000 đ)  34 Bán 20/01 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD ha chao 30 ty, Hoa Binh, P5, Q11. 551m2, 4 tâng, ngang 25m (99500000000 đ)  43 Bán 10/01 Hồ Chí Minh
Ban nha Măt tiên KD ha chao 3.5 ty, Nguyên Cư Trinh, Cô Giang, Q1, 94m2, chi 2x ty (28000000000 đ)  33 Bán 08/01 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Nguyên Hưu Canh, P22, Binh Thanh, 170m2, 2 tâng, ngang 6m. (50000000000 đ)  48 Bán 06/01 Hồ Chí Minh
Xe ngu trong nha, ha 4.2 ty, Đao Duy Anh, P9, Phu Nhuân, 72m2, 4 tâng, 4PN. (12800000000 đ)  23 Bán 05/01 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên KD Đông Đen, P11, Tân Binh, 170m2, 2 tâng, gia re. (28950000000 đ)  57 Bán 02/01 Hồ Chí Minh
Hơn 70 tr/m2, co nha MT KD ha 1.2 ty, Nguyên Văn Săng, TSN, Tân Phu, 307m2, 3 tâng. (22800000000 đ)  31 Bán 29/12 Hồ Chí Minh
Ban nha măt tiên KD sâm uât Ly Thương Kiêt, P15, Q11, 74m2, 3 tâng. (26900000000 đ)  35 Bán 28/12 Hồ Chí Minh
Ban nha MTKD Ngô Gia Tư, P2, Q10, 178m2, 5 tâng, ngang 8m, cho thuê 135tr/thang (62000000000 đ)  57 Bán 26/12 Hồ Chí Minh
Ban CHDV ngôp, ha 1 ty gân Phan Văn Tri, P12, Binh Thanh 120m2, 6 tâng, đinh gia 24 ty. (21000000000 đ)  31 Bán 24/12 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Lê Đinh Tham, Tân Quy, Tân Phu, 66m2, 2 tâng, 9 ty (9500000000 đ)  68 Bán 22/12 Hồ Chí Minh
Ban nha MTKD Thu Khoa Huân, Phu Thuy, TP Phan Thiêt, 503m2, quan ăn sân vươn. (31000000000 đ)  43 Bán 17/12 Bình Thuận
Ban nha MT KD trung tâm Quận 10, đường Hòa Hưng, P12, 2 tâng, chỉ 4.5 tỷ. (4500000000 đ)  37 Bán 13/12 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Nguyên Văn Qua, ĐHT, Q12, 120m2, 3 tâng, sô A4, via he 8m (14800000000 đ)  138 Bán 12/12 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD Đôc Lâp, Tân Quy, Tân Phu, 59m2, 2 tâng, chi 7, x ty (7950000000 đ)  32 Bán 04/12 Hồ Chí Minh
Ban nha MT Thanh Lôc 48, Thanh Lôc, Q12, 70m2, 100% thô cư, 3.x ty. (3950000000 đ)  42 Bán 02/12 Hồ Chí Minh
Ban nha MT KD đương Nguyên Minh Hoang, P12, Tân Binh, 80m2, 4 tâng. (14800000000 đ)  58 Bán 02/12 Hồ Chí Minh
Ban KS MT ha 2.4 ty Kênh 19/5B, Tây Thanh, Tân Phu, 100m2, 4 tâng, re như HXH. (11900000000 đ)  46 Bán 01/12 Hồ Chí Minh
Nha MT KD đương Nguyên Trong Lôi, P4, Tân Binh, 100m2, 4 tâng, ban gâp, re hơn HXH (11000000000 đ)  37 Bán 23/11 Hồ Chí Minh


Phùng Điển Ninh
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật - Zalo: Chưa cập nhật
Email: ninhmattien@gmail.com
Url: Chưa cập nhật
https://raovatquynhon.com/Ninhmattien